Fraværsgrense

Se lovtekst fra Lovdata

§ 3-9.Fråværsgrense i vidaregåande skole

I vidaregåande skole skal ein elev ikkje få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter ved fråvær over fråværsgrensa i faget. Fråværsgrensa er på 10 prosent av årstimetalet i faget.

Fråvær som det er dokumentert at kjem av grunnane nemnde i § 3-45 femte ledd bokstav a til f og åttande ledd, skal ikkje inngå i fråværsgrensa. Det same gjeld dersom fråværet skyldast følgjande delar av den obligatoriske trafikkopplæringa til førarkort klasse B: tryggleikskurs på bane og andre og tredje del av tryggleikskurs på veg, jf. trafikkopplæringsforskriften kapittel 11.

Rektor kan avgjere at ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, likevel skal få karakter dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa skal gjelde.

Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf. § 3-3.


Fraværsgrensen i videregående skoler

Vi i Bergen BIL og MC skole vet at det kan være tidkrevende å ta førerkortet, samtidig som det er krevende å være elev ved en videregående skole.

Derfor ønsker vi å forklare litt hvordan vi planlegger kjøretimer for nettopp deg som elev, og hvordan vi streber etter å unngå unødvendig fravær fra skolen.

I første omgang viser vi til følgende opplæring som gir "godkjent" fravær fra skolen.

 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

  • Dette kurset er obligatorisk på trinn 3, og gjennomføres på en av NAF sine glattkjøringsbaner. Det er to baner i nærheten av Bergen, hvor den ene finnes på Voss, og den andre finnes på Sotra. Det vil være vesentlig mer tidkrevende å reise til Voss, og derav også vesentlig dyrere for deg som elev.

  • Det som ikke nødvendigvis blir "godkjent" fravær, er tiden vi bruker på kjøring til og fra banen. Dette blir opp til hver enkelt lærer/skole/rektor å avgjøre. I de tilfellene dette ikke blir regnet som "godkjent" fravær, anbefaler vi da å velge banen på Sotra,

 • Sikkerhetskurs på veg, del 2 og 3.

  • Dette kurset er obligatorisk på trinn 4, og er delt inn i fire deler, hvor første og siste delen er teori i klasserom. Teori i klasserom skal ha en varighet på 90 min pr. del, og gjennomføres ved trafikkskolens lokaler på Danmarksplass.

  • del 2 i kurset Sikkerhetskurs på veg er kjøring i landevegsmiljø. Denne delen kan gjennomføres når det best passer, og er definert som godkjent fravær.

  • del 3 i kurset omtales ofte som "kartkjøring", og innebærer planlegging og gjennomføring av kjøring i variert miljø. Denne delen er også definert som godkjent fravær.

Øvrig undervisning som obligatoriske kurs (førstehjelp, trafikalt grunnkurs), obligatoriske kjøretimer som trinnvurdering trinn 2 og 3, samt vanlige kjøretimer, er ikke godkjent fravær ved videregående skoler.


Vår spesialitet

Vi har i mange år jobbet med å skreddersy tidspunkter for når elevene våre har kjøretimer. Vi er heldige som har elever ved mange forskjellige videregående skoler rundt i Bergen og omegn, noe som gir en ypperlig anledning å veksle mellom elever fra de forskjellige skolene.
Vi vet at dere som elever har forskjellige timeplaner som varierer fra uke til uke og i de forskjellige klassene. Samtidig kjenner vi til at det ved flere skoler avholdes fagdager/blokkdager, som innimellom betyr fridager for deg som elev.

For at vi best mulig skal planlegge kjøringen sammen med deg, er det derfor fornuftig at du har en oversikt over de dagene du begynner sent, slutter tidlig eller har fritimer ved skolen. Dette er nemlig perfekter tider å ha kjøretimer på, fremfor å kun ha kjøring på ettermiddagen i rushtrafikk.

Det er viktig at du som elev ved trafikkskolen får mulighet til å ha kjøretimer på forskjellige tider på dagen, slik at du er best mulig rustet til å kjøre etter endt opplæring.

Bergen BIL&MC skole AS jobber med trafikksikkerhet og vårt fremste mål er å utdanne gode trafikanter i tråd med 0-visjonen (regjeringens mål om null hardt skadde og drepte i trafikken.)

Vårt mål vil derfor alltid være å legge til rette for en god og trygg trafikkopplæring som inkluderer utvikling av selvinnsikt, risikoforståelse og selvstendighet hos eleven. For å oppnå dette er det vesentlig at opplæringen foregår på tidspunkter hvor elevene er opplagt og mottakelig for læring, samtidig som det er normal trafikkmengde og gode lysforhold under kjøringen. Vi registrerer at elevene som regel ikke er mottakelig for læring etter en lang skoledag, samtidig som trafikkmengden på ettermiddagen byr på problemer med tanke på å gjennomføre ønsket opplæring i løpet av den tiden vi har til rådighet.

Vi er lovpålagt av myndighetene å drive opplæring i henhold til en læreplan, på lik linje med de videregående skolene. Læreplanen stiller krav til oss som trafikkskole, og de kravene imøtekommer vi kun ved at opplæringen blir gjennomført i henhold til de punktene som ble nevnt ovenfor. En del av den obligatoriske opplæringen må også gjennomføres på dagtid fordi den går gjennom NAF (sikkerhetskurs på bane) og Statens Vegvesen (teori- og og praktiske førerprøver,) som ikke har åpent på kveldstid og i helger.

Vi ser selvfølgelig at de nye fraværsreglene byr på problemer for de som ønsker å ta førerkort og vår løsning er derfor at elevene starter opplæringen hos trafikkskolen senest ved fylte 17 år, men gjerne tidligere. Vi anbefaler sterkt en dobbel kjøretime allerede ved fylte 16 år for å unngå at elevene får med seg uvaner hjemmefra. Vi anbefaler alle våre elever å ta med timeplanen sin innom kontoret eller til trafikklæreren på første kjøretime, slik at man sammen kan finne en løsning som gir best mulig opplæring uten at det påvirker fraværet for mye.

Vi kommer selvfølgelig til å gjøre vårt ypperste for å tilpasse oss din timeplan!